۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
خدمات و تنظيفات

معرفی واحد خدمات و تنظیفات:

 

        19 نفر نیروی خدمات در بخشهای مختلف بیمارستان مشغول انجام امور محوله می باشند.

شرح وظایف مسئول خدمات :

1.        نظارت بر برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم

2.       هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق های بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نیاز بخش ها و جابجایی البسه و ملحفه برای شستشو

3.      نظارت بر آماده نمودن بیمار برای انتقال به اتاق عمل ،رادیولوژی ،وسایر قسمت ها تحت نظارت پرستار

4.       نظارت بر امور نظافت کلیه اتاق ها وراهروها ی بخش وسرویسهای بهداشتی وسایر قسمتهای بیمارستان اعم از کف –دیوار و یا وسایل بیمارستانی نظیر لوله های آزمایشگاه و غیره طبق نظر دستور مافوق 

5.      نظارت بر تخلیه سطلهای زباله بیماران و اتاقهای عمل وسایر قسمتهای بخش ها در محل خاص تمرکز زباله بیمارستانی 

6.       نظارت بر نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهای مختلف طبق دستور

7.      نظارت بر نصب بخشنامه ها در تابلو های بخش ها و سایر قسمت های بیمارستان طبق نظر مقام مسئول

8.      نظارت بر اقدام به تخلیه بار در انبار بخش

9.       نظارت بر آماده سازی جسد وانتقال آن به سرد خانه

شرح وظایف خدمات :

1.         رعایت شئونات اخلاقی واسلامی درمحیط کار

2.       آراستگی وضع ظاهرو لباس کارمطابق بادستورالعمل محیط کارازقبیل تمیزی لباس کار-کفش مناسب-اجتناب ازپوشیدن دمپایی

3.      رعایت واهمیت دادن به بهداشت فردی

4.       الزام به نصب اتیکت برروی لباس در محیط کار

5.      اطلاع داشتن ازبرنامه کاری هفتگی وحضوربه موقع در محل کارخود

6.       رعایت واحترام به سلسله مراتب اداری

7.      آشنایی باشرح وظایف خود ونحوه اجرای صحیح آن

8.      اجرای صحیح واصولی دستورالعمل های مسئول محترم بهداشت محیط درمورد نحوه نظافت واستفاده از مواد شوینده

9.       تهیه موادمصرفی مورد لزوم کارشما دربخشها،به منظورخدمت رسانی بهتر به بیماران وپرسنل درمانی

10.     استفاده بهینه ازموادووسایل مصرفی وجلوگیری ازاسراف

11.     در دسترس بودن جهت انجام امور بخش درمواقع لزوم واجتناب ازترک بی دلیل بخش

12.    عدم استفاده ازتلفن همراه درحین کار

13.   تجمع غیرضروری پرسنل خدمات درشیفتهای مختلف درجلوی بخشها

14.    رعایت واحترام به حقوق بیماران

15.   رعایت واحترام به همکاران خود وتمامی کارکنان بیمارستان

16.    مطلع کردن مسئولین ذیربط ازمشکلات جسمی وروحی خود (بادلیل مستدل پزشکی) به منظورمساعدت وهمکاری باشما،درغیراین صورت حق هیچگونه اعتراضی به شیفت یا بخش محل خدمت خود نخواهید داشت

17.   عدم دخالت درکارکلیه پرسنل واحدهای مستقر دربیمارستان به ویژه بخش درمان و مددکار اجتماعی

18.   لزوم شرکت درکلیه کلاسهای آموزشی مربوط به کار شما که با اطلاع رسانی قبلی برگزارخواهد شد

19.    به منظور بالارفتن کیفیت نظافت وانجام اموربخشها،پرسنل خدمات آقایان وخانمها موظف به همکاری وتقسیم کار با یکدیگرمی باشند

20.    از ورود بی مورد دراتاق رست پرسنل بپرهیزید،حتی جهت نظافت آن ورختکن پرسنل، بامسئول شیفت آن بخش هماهنگی کنید

21.    ازصدازدن یکدیگرازفاصله دور وباصدای بلند دربخشها ومحیط بیمارستان خودداری کنید

22.   استفاده ازموادسفیدکنندهدرکلیه بخشها ممنوع می باشد

23. استفاده ازماسک ودستکش مناسب درحین کار به منظورحفظ سلامتی وپیشگیری از آلودگی بدن

شرح وظایف پرسنل خدمات :

1.        نظافت تمام سطوح بخشها:کف تمام اتاقها(پشت درها- پشت کمد بیماران- زیرتخت بیماران و...)- ایستگاه پرستاری- اتاقهای کنفرانس- رختکن پرسنل- اتاق انتظارواستراحت همراهان- پاسیوها

o        توجه:نظافت اتاق رست ورختکن پرسنل پرستارباید باهماهنگی مسئول بخش باشد

2.       نظافت محوطه بیمارستان شامل پیاده روها-جوی های آب وکانالها- پارکینگ پزشکان ونقلیه- نظافت راه پله های ساختمان پزشکان- تخلیه سطلهای زباله محوطه- نظافت قسمتهای چمن کاری شده-

3.      نوع نظافت بخشها باید متناسب باآن بخش باشد

4.       گذاشتن وبرداشتن ظرف ادراری از زیرپای بیمار

5.      حمل ترالیهای زباله به اتاق زباله

o        پیچیدن اجساد وانتقال آن به سردخانه بیمارستان

6.       توجه:قبل ازگذاشتن جسد،ازروشن بودن سردخانه مطمئن شوید

7.      انتقال بیماران ازبخشی به بخشی دیگربانظارت وهمراهی پرستار

8.      بردن نمونه های آزمایش به آزمایشگاه وگرفتن جواب ازآزمایشگاه

9.       بردن پرونده ها به حسابداری وتسویه ترخیص وبایگانی

10.     تحویل وسایل مصرفی بخش ازانبارمرکزی ودارویی

11.     تحویل گرفتن دارو ازداروخانه بستری برای بخشها

12.    جابجایی لوازم وملزومات اداری وبیمارستانی ازبخشی به بخشی دیگر

13.   بردن مریض ازاتاق عمل به بخش بادستورونظارت یکی ازپرسنل بخش درمواقعی که اتاق عمل شلوغ است

14.    گردگیری قابهای عکس- بالای در اتاقهاودرسرویس های بهداشتی - چوب پرده ها- ساعتها- گردگیری مهتابی ولامپهای داخل سقف- نظافت دریچه های کانالها وتهویه های سقفی

تاریخ :
1398/10/02
تعداد بازدید:
4212
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal