۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
بهداشت حرفه اي

معرفی

تصویر

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه شهاب نیا

 

 

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای  

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت حرفه ای  

تلفن: 54504509-071 داخلی 204

تعریف واحد بهداشت حرفه ای  بیمارستان:

 

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.
بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات انگیزش کار رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :

ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند

 

شرح وظایف مسئول واحد بهداشت حرفه ای:

 

 1. - تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه و پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه
 2. - تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتزی وخط مشی بیمارستان
 3. - مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای به کلیه کارکنان بیمارستان
 4. - تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای بیمارستان با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. - همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان
 6. - ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی بر اساس الویت بندی ریسک (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار)و تهیه گزارش
 7. - تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها، تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
 8. - بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه ای مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 9. - شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 10.       - مخاطرات فیزیکی
 11.       - مخاطرات شیمیایی
 12.       - مخاطرات بیولوژیکی
 13.       - مخاطرات ارگونومیک، روانی اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 14. - نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 15. - اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهیه برگه های ایمنی مواد شیمیایی برای کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض ( با همکاری سایر بخش های مرتبط و یا علاقمند در بیمارستان) در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) مطابق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار به منظور کنترل آلودگی محیط کارو پرسنل
 16. - تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
 17. - همکاری با پزشک طب کار و یا دوره دیده بیمارستان( و یا پزشک طب کار و یا دوره دیده همکار بیمارستان) جهت برنامه ریزی فرآیند انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل       
 18. - نظارت برانجام معاینات پزشکی(قبل از استخدام ودوره ای) و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار 
 19. - برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین و اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های جاری
 20. - اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
 21. - تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
 22. همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی  حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 23. - تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 24.       - آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   
 25.       - آموزش نحوه صحیح استفاده از برگه های ایمنی مواد شیمیایی (  MSDS)  در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
 26.       - آموزش نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار
 27.       - آموزش موازین بهداشت حرفه ای به کارکنان در طی دوران حاملگی
 28.       - همکاری درآموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
 29.       - آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
 30.       - آموزش رعایت الزامات بهداشت حرفه ای ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن و مواجهه با آلاینده های محیط کار
 31.       - آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
 32. - اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی  مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای
 33. - تهیه و تدوین کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان
 34. - برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان
 35. - همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پیمانکاراندر زمینه بهداشت حرفه ای و رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای مطابق با آئین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری.
 36. - جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مربوطه مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذی صلاح.
 37. - به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 38. - شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان
 39. - مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشکلات بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 40. - ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کارمطابق با چک لیست های بهداشت حرفه ای به معاونت بهداشتی

 

 

تاریخ :
1398/10/02
تعداد بازدید:
3511
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal