۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
معرفي سوپروايزر كنترل عفونت

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي:  مهسا مهربان

 

 

سمت: سوپروايزر كنترل عفونت

مدرك تحصيلي:كارشناس پرستاري

تلفن: -

شرح وظايف كارشناس و سوپروايزر كنترل عفونت:

 

سوپروايزر كنترل عفونت مشاوره اي مطلع بوده و نقش كليدي و مسئولانه در رابطه با عملكرد تيم كنترل عفونت بيمارستان دارد و يكي از اعضاء فعال كميته كنترل عفونت بيمارستان است.نقش اصلي اين فرد ايجاد ارتباط اطلاعاتي مناسب بين بخشهاي بيمارستان و نيز تسهيل همكاري نزديك بين پرسنل و گروه كنترل عفونت ميباشد .

برخي از وظايف اصلي وي عبارتند از :

1-تهيه گزارش از كليه موارد عفونت پس از بررسي پرونده بيماران و گزارشهاي آزمايشگاه به منظور تكميل فرمهاي مربوطه ،به عبارتي نظارت و مراقبت ، تحقيق و بررسي كنترل عفونت در بيمارستان

2-درخواست انجام نمونه برداري از افراد و مكانهاي مشكوك به عفونت

3-همكاري و مشورت در بكارگيري بهتر امكانات موجود و مجزاسازي بيماران عفوني بخشها

4-نظارت برنحوه اجراي روشهاي ضدعفوني و نظافت طيق استانداردهاي موجود

5-آشناسازي كادر درماني و مديران با عفونتهاي بيمارستاني از طريق سمينار و تهيه مقالات آموزشي

6-ترتيب جلسات آموزشي با پرستاران در تمامي شيفتها به صورت كارگاههاي بحث و گفتگو و نيز تهيه و ارائه اطلاعات تخصصي پرستاري در زمينه شناسايي ، پيشگيري و مانيتورينگ كنترل عفونت در داخل بخشها

7-نظارت بر اجراي دقيق دستورالعملها و پيشنهادات كميته كنترل عفونت و گزارش نتايج و ارزيابي هاي خود به گروه كنترل

8-شركت فعال و منظم در جلسات گروه و كميته كنترل عفونت و تهيه گزارش كار به كميته مربوطه و همچنين كمك به كميته به منظور برنامه ريزي و تعيين خط مشي در جهت كنترل عفونت

9-حضور مستمر در زمينه تدوين خطي مشي ها و روشهاي كنترل عفونت با توجه به چك ليست اعتباربخشي بيمارستانها و ارائه چك ليست هاي نظارتي و ارزيابي بيمارستان از نظر كنترل عفونت با توجه به خط مشي هاي اختصاصي كنترل عفونت

10-شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش

11-بكارگيري نتايج و پژوهشهاي و مطالعات جديد در انجام مراقبتها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني

12-همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزرآموزشي

13-شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود

14-ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم باري عفونتهاي خطرناك وارائه راهكارهاي مناسب به كميته كنترل عفونت

15-نياز سنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت

16-بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم

17-تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت

18-نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

 

 

 

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
2277
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal