۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
لاندري

 

معرفي لاندري(رختشويخانه):

همانطور كه كار براي سلامت و احساس راحتي افراد مفيد است تحت شرايطي نيز مي تواند براي سلامتي اثرات سوء داشته باشد از آنجايي كه افراد شاغل در بخشهاي درماني بيشتر از سايرين در معرض بيماريها قرار دارند لذا در صورت عدم رعايت بهداشت محيط در بيمارستان ، بيشتر از ديگران آسيب ديده و بيمار ميشوند و از طرف ديگر وضعيت سلامتي شخص نيز  بر كيفيت و كميت كار تاثير ميگذارد. مبتلايان به بيماريهاي واگير در صورت عدم رعايت مسايل بهداشتي علاوه بر به خطر انداختن جان خود ، ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار ميدهند. افرادي كه مي خواهند در محيط هاي در معرض خطر مانند بيمارستانها ، كلينيكهاي تزريق و پانسمان مشغول بكار شوند (بخصوص افرادي كه نظافت آن محيط ها را بر عهده دارند) بايستي از نظر آگاهي و توانايي عملي به حدي برسند كه نه تنها خود بيمار نشوند بلكه بتوانند با نظافت صحيح و رعايت كليه مسايل مربوط از سرايت بيماريها جلوگيري نمايند چرا كه بديهي است بازده يك فرد سالم بيشتر از يك فرد نا سالم است .

بهداشت محيط بيمارستان شامل كليه اقداماتي است كه از انتقال عوامل بيماريزاي محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعكس جلوگيري مي كند. در اين راستا عوامل محيطي همچون آب ، فاضلاب ، زباله ، هوا ، غذا و ...بايد به نحوي كنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطي سالم و بهداشتي به بهبود بيماران نيز كمك نمايند.

با توجه به تعريف بهداشت محيط و مسئوليت فردي در برابر سلامت افراد جامعه ، رعايت مسايل بهداشتي در محيط كار بيمارستاني از اهميت ويژه اي بر خوردار مي گردد.

از اين رو بهداشت محيط بيمارستانها رابطه مستقيمي با ميزان شيوع عفونتهاي بيمارستاني داشته كه رعايت اين امر بر عهده بخش خدمات ونيز پرسنل شاغل ميباشد با توجه به واگذاري خدمات به بخش خصوصي و پائين بودن سطح آگاهي افراد بكار گمارده شده نسبت به خطرات كاري موجود در راستاي كاهش عفونتهاي بيمارستاني آموزش از جايگاه ويژه اي بر خوردار است.

رختشويخانه از بخش‌هاي مهم بيمارستان است كه از نظر بهداشتي و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد.اگر چه ملحفه والبسه آلوده در مراكز بهداشتي درماني مي تواند بعنوان منبعي از ميكروارگانيسم هاي پاتوژن باشداما گزارش تعدادموارد بيماريهاي ناشي از مراقبتهاي بهداشتي در ارتباط با منسوجات آلوده بسيار كم بوده با اين وجود خطر انتقال بيمار ي از طريق لباسهاي آلوده در طول فرايند شستشو نبايستي ناديده گرفته شود

-  رختشويخانه بيمارستان بايد در محل مناسبي قرار داشته و مجهز به كليه ماشين آلات لباسشويي،خشك كن واتوكشي باشد.ضمنا محل لوازم آلوده و شسته شده بايد از يكديگر كاملا مجزا باشندتاامكان مخلوط شدن آنهاوآلودگي ثانوي وجود نداشته باشد. نور،تهويه،حرارت و رطوبت اين قسمت بايد مناسب باشد.

واحد لاندري بيمارستان خاتم الانبياء‌خفر طبقه همكف ساختمان شماره 1 و انتهاي راهروي خروجي اضطراري  قرارگرفته است .

اين واحد داراي فضايي به شرح زير مي باشد :

1.      اتاق استوك (اتاق ملحفه و البسه ي تميز )

2.      اتاق RESTپرسنل                                          

3.      اتاق نگهداري مواد شوينده                        

شرح وظايف واحدرختشويخانه (لا ندري ) :

1.      جمع آوري لباس ها و ملحفه هاي كثيف

2.      تفكيك لباس ها و ملحفه

3.      روشهاي اجرايي خاص براي جابجايي لباس ها و ملحفه هاي  آغشته به مواد آلوده، خطرناك يا مايعات بدن و رعايت موازين كنترل عفونت در حين كار با لباس ها و ملحفه هاي آلوده

4.      كاربرد صحيح مواد شوينده و گندزدا دررختشويخانه

5.      شستن، خشك كردن، دوخت و رفوي لباس ها و ملحفه ها

6.       برنامه كنترل كيفيت شامل اندازه گيري درجه حرارت آب

7.      ذخيره، توزيع و تحويل لباس ها و ملحفه هاي تميز

8.      تامين مواد شوينده

9.      برنامه سرويس و خدمات  نگهداري ماشين هاي رختشويي وخشك كن هاي موجود شامل  قطعات مورد معاينه در طي سرويس و خدمات دوره اي دستگاهها

10. كنترل رعايت الزامات و استانداردهاي بخش

موازين بهداشتي در رختشويخانه :

·         عدم رعايت موازين بهداشتي در رختشويخانه يكي از نگراني هاي عمده در بيمارستانها است.

·         رختشويخانه از بخش هاي مهم بيمارستان بوده كه از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد.

·         اهم اقدامات مورد نياز در رختشويخانه ها به شرح ذيل مي باشد :

·         برنامه ريزي جهت جلوگيري از انتشار آلودگي عفوني و ميكروبي

·         جلوگيري از تداخل كثيف و تميز

·         جداسازي قسمت كثيف در رختشويخانه از قسمت هاي تميز و جلوگيري از تردد افراد بيمارستان

·         ضد عفوني مناسب البسه توسط مواد گندزداي استاندارد

·         در نظر گرفتن سيستم تهويه مناسب

·         رعايت بهداشت فردي توسط كارگران اين بخش و در اختيار گذاشتن امكانات حفاظت فردي

نظارت ورسيدگي به امور واحد لندري(رختشويخانه) :

لندري در زبان فارسي به معناي رختشويخانه ميباشد كه يك واحد مجزا از ديگر واحد هاست كه مسئول دريافت لباسهاي آلوده و انتقال لباسهاي تميز به بخشها ميباشد

فرآيند لندري

A.    جمع آوري ، انتقال و تفكيك البسه ومنسوجات آلوده  

B.    مرحله شستشو

C.    مرحله خشك كردن و اتو كشي و غلتك   

D.    بسته بندي و نگهداري البسه و منسوجات

·         انتقال ملحفه ،البسه و پتو به رختشويخانه

·         ملحفه و البسه كليه بيماران در صورت آغشته بودن به مايعات بدن بيمار عفوني بوده كه امكان انتقال بيماري را دارد.

·         البسه عفوني و آلوده به ترشحات بيمار (ادرار ، خون,  مدفوع و استفراق ) داخل كيسه زرد قرار داده  شود.

·         هنگام جمع آوري ملحفه و البسه بيماران تا حدامكان از تكان دادن خودداري گرددوازوسايل حفاظت فردي مانند دستكش وماسك استفاده گردد.

·         جداسازي البسه و ملحفه در اتاق بيمار صورت نگيرد.

·         انتقال البسه به رختشويخانه بايد توسط همپر مخصوص حمل البسه صورت گيرد.

·         همپر مخصوص حمل البسه هر هفته با مواد ضد عفوني گند زدايي گردد

·         بمنظور ايجاد نظم و بر قراري سيستم مديريت صحيح توزيع البسه :

·         انتقال البسه آلوده وشمارش ملحفه و البسه توسط نيروي خدمات بخش صورت گيرد و سپس در ترالي هاي مخصوص البسه آلوده نگهداري ميشود

مرحله شستشو :

A.    شستشو با آب سرد: به منظور خونگيري در ابتدا ، البسه بايد با آب سرد شسسته شود.

B.    شستشوي اصلي با آب داغ: استفاده از آب داغ به منظور حذف ميكروارگانيسم ها ميباشد . درجــــه حرارت مناسب 71 درجه بمدت 25 دقيقه ميباشد و چنانچه آب با درجه حرارت پايين تر استفاده شــــود ميباست حتما از سفيد كننده ها با غلظت مناسب استفاده كرد.

مراحل انجام كار شستشو در واحد لاندري:

1.      البسه و ملحفه را از پرسنل بخش تحويل گرفته پس از تفكيك و شمارش در دفتر مخصوص ثبت نماييد . در حين شمارش دقت كنيد حتماٌ از دستكش و ماسك استفاده كنيد لباسهايي كه لكه هاي خوني دارند حتماٌ درون كيسه تحويل داده شوند.

2.      البسه و ملحفه هاي عفوني را كه در كيسه هاي زردرنگ با برچسب عفوني تحويل داده مي شوند به ماشين مخصوص عفوني منتقل و تخليه نماييد.

3.      البسه و ملحفه بخش ها را درسا ير ماشينها تخليه نماييد( توجه نماييد هيچ يك از ماشينها بيش از حد پر نشوند)

4.      پودر شوينده را در بخش مخصوص تخليه نماييد . جهت ماشين عفوني و ماشيني كه البسه اتاق عمل در آن شسته ميشود پودر بيشتري بريزيد.

5.      زمان شستشو را روي 20 الي 30 دقيقه تنظيم نماييد

6.       پس از شستشو ماشين را در حالت آبكشي قرار دهيد (2بار آبكشي الزامي است)

7.      در حين آبكشي دوم يك پيمانه مايع نرم كننده لباس اضافه نماييد

8.      پس از 15 دقيقه آبگيري البسه را به خشك كن منتقل نماييد.

مرحله خشك كردن و اتوكشي :

صرفنظر از استفاده از آبگرم يا سرد جهت سيكل شستشو كه فعاليت ميكروب كشي مهمي در اين مرحله صورت ميگيرد ميبايست البسه پس از شستشو ابتدا آبگيري شده و سپس درون دستگاه خشــــك كن خشك ميشود وسپس اتوكشي البسه صورت ميگيرد

مراحل انجام كار خشك كردن البسه و ملحفه در واحد لاندري:

البسه و ملحفه را  بطورجداگانه در داخل خشك كن بريزيد.

1.      زمان لازم براي خشك شدن ملحفه 15 دقيقه و درجه حرارت لازم 60 الي 70 درجه سانتي گراد ميباشد.

2.      زمان لازم براي خشك كردن البسه 10 دقيقه و درجه  حرارت لازم 30 درجه ميباشد.

مراحل انجام كار اتوكشي در واحد لاندري:

·         ابتدا اتو را روشن نموده و براي جلوگيري از گرم شدن بيش از حد دستگاه و آسيب رسيدن به ملحفه  ها دماي آنرا روي 140 درجه تنظيم نماييد.

·         اتو پرس : براي اتو كردن البسه از اتو پرس استفاده مي شود

بسته بندي و نگهداري البسه تميز:

o        بسته بندي البسه پس از شستشو و خشك نمودن در رختشويخانه هاي بيمارستان اهميت زيادي در نحوه نگهداري و تميزي آن در داخل بخش ها دارد   .

o        نگهداري ملحفه ها و پتو بيماران در شرايط غير بهداشتي در داخل بخش ها باعث آلودگي آنها شده و ميتواند باعث انتقال عوامل بيماري زا شود

o        لذا بسته بندي و نگهداري البسه بيماران در داخل بخش در داخل كمد هاي مخصوص اهميت زيادي در بهداشت و سلامت بيماران دارد .

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
502
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal