۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
بهداشت حرفه اي

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي:  ساره رحمانيان

 

 

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه اي  

مدرك تحصيلي:كارشناس بهداشت حرفه اي  

تلفن: 54504509-071 داخلي 204

تعريف واحد بهداشت حرفه اي  بيمارستان:

 

بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و فن پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار و ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل از طريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار.
بهداشت حرفه اي از جمله باارزشترين دارائيهاي افراد جوامع و كشورهاست كه بعنوان يك استراتژي با اهميت نه تنها سلامتي شاغلين را در نظر مي گيرد بلكه تاثير مثبت و قابل ملاحظه اي در بهره وري و كيفيت محصولات انگيزش كار رضايت شغلي وكيفيت كل زندگي افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي كار ILO سازمان جهاني بهداشت :

ارتقاء و حفظ بالاترين درجه از سلامت جسمي، روحي و اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل

مراقبت از شاغليني كه سلامت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط كار است

مراقبت از شاغليني كه عوامل زيان آور، سلامت آنان را در محيط كار تهديد مي كند

 

شرح وظايف مسئول واحد بهداشت حرفه اي:

 

 1. - تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه و پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئين نامه مربوطه
 2. - تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتزي وخط مشي بيمارستان
 3. - مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي به كليه كاركنان بيمارستان
 4. - تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت حرفه اي بيمارستان با همكاري اعضا و اجراي آن مطابق جدول زمانبندي
 5. - همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت در كميته هاي مرتبط در بيمارستان
 6. - ارزيابي ريسك عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس الويت بندي ريسك (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار)و تهيه گزارش
 7. - تدوين شناسنامه بهداشت حرفه اي بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسايي وگردآوري فرايندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و كليه كارآموزان و كارورزان
 8. - بازديد بخش ها ، تهيه گزارش و تكميل چك ليست هاي بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پيگيري هاي مربوطه
 9. - شناسايي عوامل زيان آور محيط كار، پيگيري در خصوص اندازه گيري آنها و ارائه اقدامات كنترلي
 10.       - مخاطرات فيزيكي
 11.       - مخاطرات شيميايي
 12.       - مخاطرات بيولوژيكي
 13.       - مخاطرات ارگونوميك، رواني اجتماعي و فاكتورهاي سازماني
 14. - نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اهداف از پيش تعيين شده با توجه به اصول و شرايط اندازه گيري
 15. - اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي( شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود وتهيه برگه هاي ايمني مواد شيميايي براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض ( با همكاري ساير بخش هاي مرتبط و يا علاقمند در بيمارستان) در مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتيٰ) مطابق پروتكل هاي مركز سلامت محيط و كار به منظور كنترل آلودگي محيط كارو پرسنل
 16. - تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده ، همكاري و نظارت بركيفيت آن ها براساس فرآيند انتخاب و خريد با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 17. - همكاري با پزشك طب كار و يا دوره ديده بيمارستان( و يا پزشك طب كار و يا دوره ديده همكار بيمارستان) جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره اي )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصي به تفكيك نوع شغل       
 18. - نظارت برانجام معاينات پزشكي(قبل از استخدام ودوره اي) و تشكيل پرونده بهداشتي پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتكل هاي مربوطه، ابلاغ شده از مركز سلامت محيط و كار 
 19. - برنامه ريزي براي اجراو نظارت برانجام معاينات شغلي(قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتكل هاي جاري
 20. - اعلام موارد مشكوك بيماريهاي حرفه اي به طريق مدير بيمارستان و مراكزمربوطه
 21. - تهيه دستورالعمل هاي ايمني  تجهيزات ، ساختمان، تجهيزات حمل و نقل و ...
 22. همكاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي  حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي درماني، اداره كار ، تامين اجتماعي و ...)همكاري مستمر در سيستم مديريت كيفيت، حاكميت باليني، اعتبار بخشي وساير امور مربوطه
 23. - تهيه و تدوين نياز هاي آموزشي كاركنان در زمينه بهداشت حرفه اي
 24.       - آموزش عوامل زيان آور محيط كار و بيماريهاي شغلي به تفكيك بخش هاي بيمارستان   
 25.       - آموزش نحوه صحيح استفاده از برگه هاي ايمني مواد شيميايي (  MSDS)  در مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي
 26.       - آموزش نحوه صحيح و ارگونوميك حمل بار
 27.       - آموزش موازين بهداشت حرفه اي به كاركنان در طي دوران حاملگي
 28.       - همكاري درآموزش دستورالعمل مديريت خطر در شرايط اضطراري
 29.       - آموزش موارد كاربرد و راهنماي عملي استفاده  از وسايل حفاظتي (گان، ماسك، محافظ چشم، دستكش، كفش و روپوش)
 30.       - آموزش رعايت الزامات بهداشت حرفه اي ايمني كاركنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت هاي بدن و مواجهه با آلاينده هاي محيط كار
 31.       - آموزش نحوه صحيح ريختن مايعات از ظرفي به ظرف ديگر
 32. - اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همكاري واحد آموزش بيمارستان در عرصه بهداشت حرفه اي
 33. - تهيه و تدوين كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي بيمارستان
 34. - برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان
 35. - همكاري در تنظيم و نظارت برچگونگي اجراي قرارداد با پيمانكاراندر زمينه بهداشت حرفه اي و رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي مطابق با آئين نامه هاي مربوطه و از جمله آيين نامه ايمني امور پيمانكاري.
 36. - جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مربوطه مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذي صلاح.
 37. - به روز رساني اطلاعات و آگاهي كاركنان واحد بهداشت حرفه اي و ارتقاع سطح آگاهي كاركنان اين واحد از طريق شركت در دوره هاي آموزشي
 38. - شركت در كليه جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات كميته هاي تخصصي حسب درخواست رياست/مديريت بيمارستان
 39. - مستندسازي اقدامات و پيگيري هاي بهداشتي انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 40. - ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي به معاونت بهداشتي

 

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
434
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal