۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
مديريت بيمارستان

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي: صغري محتشمي

 

سمت: مدير داخلي بيمارستان

مدرك تحصيلي:

كارشناس پرستاري

تلفن: 54504509-071 داخلي 202

 

سوابق

 

مسئول آموزش بخش CCU بيمارستان پيمانيه بين سالهاي 1385 الي 1386

مسئول درمانگاه شهر محمد زادگان خفربين سال هاي 1387 الي 1391

مدير و مترون بيمارستان خاتم الانبياء خفر بين سالهاي 1392 الي 1395

 

شرح وظايف مدير داخلي:

 

1.         مسئوليت ونظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

2.        انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان

3.       هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان

4.       هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تأسيسات بيمارستان ، بخشهاي اداري ، مالي ، باليني ، پزشكي و پيراپزشكي

5.       شركت در جلسات هيات رئيسه ، تحول اداري  ، آموزش ، كميته هاي بيمارستاني و...

6.        تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

7.       كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

8.       تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان

9.        تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان

10.      نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها

11.       ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

12.      تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي وارائه آموزش و راهنمايي آنان

13.     ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

14.     نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

15.     شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتها ي دانشگاه

16.      مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي  مختلف بيمارستان

17.     ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

18.     هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه

19.      هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي ، مصرفي و تعميرات دستگاههاو رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

20.     نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

21.      پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

22.     پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع

23.    پيگيري جهت رضايتمندي بيمار ، مددجو و همكاران و خانواده تحت امر

24.    نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر

25.    نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

26.     صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

27.    سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

28.    صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

29.     نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

30.     شركت در سمينارها ، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام ما فوق

31.     مطالعه و بررسي در زمينه ساعت كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار بر اساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها

32.    جمع آوري اطلاعات مربوط نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام ما فوق

33.    مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي ، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد ، توزيع ، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

34.    برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و دراز مدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هر يك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران

35.    انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

 

 

تاریخ :
1397/04/06
تعداد بازدید:
300
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal